Avaluació i obtenció del títol d'Espcialista Universitari

Per obtenir el Títol d'Especialista Universitari en Gestió d'Empresa s'han de complir dos requisits:

Assistència mínima al 80% de les classes (control d’assistència per la FUEIB)
Superar l’avaluació d’almenys 7 de les 9 assignatures

L'avaluació tendrà en compte la participació a classe i la resolució d'un examen i / o resolució d’exercicis i casos.
El lliurament de títols serà a principis d’octubre en un acte públic Universitari.

L’examen es penjarà “on line” l’endemà de la darrera sessió de classe de l’assignatura. Examens i exercicis s’han de lliurar, com a molt tard, una setmana després de la darrera sessió de l’assignatura.

Recuperació
En cas de no superar l’avaluació o no lliurar l’examen i exercicis en el període establert, hi haurà una recuperació la segona quinzena de Juny.

Aquells que no superin els requisits d’obtenció del títol d’Especialista Universitari, obtindran un certificat d’assistència.