ASSIGNATURES > CONTINGUTS

Introducció a l'Economia

En aquest curs s'estudien els mercats, com a entorn en el que individus i empreses es relacionen, actuen i prenen decisions. Plantejarem uns criteris que permetin avaluar i analitzar el comportament dels individus i les empreses. També s'estudiarà el paper que juguen en aquest entorn les Administracions Públiques. Amb aquest curs i el d'Economia de l'Empresa (que analitza un altre entorn en què els individus prenen decisions i es relacionen entre si, l'organització social que anomenem Empresa), l'alumne disposarà dels coneixement bàsics que s'han de menester en assignatures posteriors.

 

Economia de l'Empresa

En aquesta assignatura, després de tenir les nocions bàsiques del funcionament dels mercats, s'introdueix l'estudi de l'empresa com a element clau de la economia. Així, s'explica l'existència de l'empresa davant de formes alternatives d'organitzar l'activitat econòmica (com per exemple, el mercat). A continuació s'estudia la tipologia d'empresa que tenim al nostre voltant, tot analitzant la seva estructura organitzativa i les distints àrees funcionals (finances, màrqueting, etc.), amb un esment especial a la figura de l'empresari com a eix de tot el procés de creació de valor. Aquesta és una assignatura pont entre l'assignatura 'Introducció a l'Economia' i les assignatures específiques de gestió de les diverses àrees funcionals que es veuen més endavant en el curs.

 

Comptabilitat

La comptabilitat és una ciència econòmica dedicada a l'elaboració i presentació d'informació sobre l'activitat empresarial. Els objectius fonamentals que perseguim en aquesta assignatura són: (i) que l'alumnat entengui el paper que juga la comptabilitat a  l'empresa; (ii) conèixer -a grans trets- el procés seguit per a l'obtenció de la informació comptable; i principalment (iii) ser capaç d'entendre a un nivell elemental la informació de síntesi resultant del procés comptable, especialment aquella continguda als estats comptables.