ASSIGNATURES > CONTINGUTS

Direcció Estratègica de l'Empresa

L'objectiu d'aquesta assignatura és plantejar, des de la perspectiva de la direcció general de l'empresa, una introducció a les principals decisions estratègiques que s'han de prendre en una empresa. Aquestes decisions són, entre d'altres, (i) en quins mercats vol competir l'empresa, (ii) la dimensió òptima de l'empresa; (iii) la possible adopció d'una estratègia de diversificació cap a nous mercats i/o nous productes; (iii) el posicionament (relació preu/qualitat) òptim de l'empresa; (iv) la política d'innovació i recerca; (v) l'estratègia d'internacionalització de l'empresa; etc.

 

Gestió dels Recursos Humans

Els recursos humans són, cada cop més, entesos com un dels aspectes fonamentals de l'estratègia empresarial degut a la translació que existeix entre una bona gestió dels mateixos i els resultats de la empresa. El curs pretén proporcionar instruments d'anàlisi i elements pràctics per a la gestió dels recursos humans. Així, es tracten els temes d'atracció i contractació de treballadors; formació; retribució i incentius; carreres professionals; i organització del treball i equips.